Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.


Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.Sklep internetowy Świat Dziecka, działający pod adresem internetowym http://www.swiat-dziecka-24.pl   prowadzony jest przez firmę F.H.P. Świat Dziecka Janusz Kowalski, z siedzibą przy ul. Kieleckiej 76 , (26-600) Radom.


Kontakt ze sklepem internetowym www.swiat-dziecka-24.pl - za pośrednictwem poczty elektronicznej: gosiaa-kowalska@wp.pl; przy pomocy formularza kontaktowego na stronie internetowej sklepu dostępnego tutaj: telefonicznie 48 384 02 90; pisemnie na adres: ul. Kielecka 76  (26-600) Radom.


Przyjmowanie i realizacja zamówień.


1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach sklep zamieszcza na stronie internetowej www.swiat-dziecka-24.pl


2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www-swiat-dziecka-24.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę a ich realizacja, wysyłka zamówionego towaru następuje od 1 do 7 dni roboczych.

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://swiat-dziecka-24.pl/logowanie?back=my-account i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację
dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.

Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:


a. wyboru zamawianych towarów,


b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura, paragon (mogą to być różne adresy),


c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.


6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT lub paragon.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:


a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;


b. anulowanie całości zamówienia;
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w dziale pt. zwrot należności klientom.


9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.


10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.


Zmiany w zamówieniach


1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego  lub telefonicznie pod numerem telefonu 48 384 02 90.


1. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.swiat-dziecka-24.pl w dziale KONTAKT po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.


Ceny towarów


1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:


a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,  
c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.


2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami.

Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.


Czas realizacji zamówienia.


1. Zamówienia są kompletowane i wysyłane tylko w dni robocze. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień".


2. Zamówienia są realizowane na terytorium Polski i są dostarczane, według wyboru Klienta:


a. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
b. Odbiór osobisty przez Klienta w sklepie stacjonarnym mieszczącym się przy ulicy Kieleckiej 76 w Radomiu (26-600)

W przypadku odbioru towaru w sklepie stacjonarnym na odbiór towaru przez klienta czekamy do 7 dni roboczych.


3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

4. Sprawdzenie stanu przesyłki oraz określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.


Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:


a. płatność gotówką przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,


b. przelew bankowy, przelew elektroniczny. -  realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

 
Reklamacje.


1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.  Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.


3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.


4. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

Świat Dziecka - Dział Zwrotów i Reklamacji ul. Kielecka 76 (26-600) Radom


Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.5. Sklep internetowy www-swiat-dziecka-24.pl, niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w dziale pt. zwrot należności Klientom.


Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając  wypełnione oświadczenie na adres: Świat Dziecka ul. Kielecka 76 (26-600) Radom - Dział Zwrotów i Reklamacji oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.


2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w dziale pt.  zwrot należności Klientom.


4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

Zwrot należności Klientom.


1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.


2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta.

Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.swiat-dziecka-24.pl po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa dziale pt. prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.


3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


Ochrona danych osobowych:


Zgodnie z ustawą ' O ochronie danych osobowych' z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.